#โพรไบโอติก #แล็กโทบาซิลลัส #รียูเทอรี DSM17938

การศึกษาจากสวีเดนชี้
โพรไบโอติกสายพันธุ์เฉพาะ ช่วยป้องกันผื่นภูมิแพ้ได้


โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเด็ก ๆ โรคภูมิแพ้แบ่งออกเป็นหลายชนิด โดยที่พบได้บ่อยในเด็ก ๆ คือ ผื่นภูมิแพ้ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก และทำให้หลายครอบครัว มีความกังวลและทำให้ต้องพาลูก ๆ ไปพบแพทย์บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลต่อ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
โพรไบโอติกสายพันธุ์เฉพาะกับผื่นภูมิแพ้

ก่อนหน้านี้ได้มีการค้นพบในทางการแพทย์ว่า โพรไบโอติกบางสายพันธุ์ อาจส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งอาจมีผลต่อการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ โดยเฉพาะผื่นภูมิแพ้ ในเด็ก ๆ ที่มีความเสี่ยงได้ ความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้มีหลายปัจจัย อาทิ พันธุกรรม โดยหากคนในครอบครัวสายตรงมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ จะมีโอกาสเป็นสูงขึ้น รวมถึงการผ่าคลอดที่มีการศึกษายืนยันชัดเจนว่า เป็นสาเหตุหนึ่งที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคภูมิแพ้ได้

มีการศึกษาทางการแพทย์ขนาดใหญ่ในประเทศสวีเดนตีพิมพ์ในวรสารทางการแพทย์ ซึ่งได้ทำการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์จำนวน 232 คน ที่มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ จากนั้นได้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน กลุ่มหนึ่งรับประทานโพรไบโอติก แล็กโทบาซิลลัส รียูเทอรี อีกกลุ่มรับประทานยาหลอก โดยให้รับประทานตั้งแต่สัปดาห์ที่ 36 จนถึงคลอด จากนั้นทารก ที่เกิดจากแม่ที่รับประทานโพรไบโอติก แล็กโทบาซิลลัส รียูเทอรี ให้ลูกรับประทานโพรโพรไบโอติก แล็กโทบาซิลลัส รียูเทอรี ตั้งแต่วันแรกหลังคลอดไปจนถึงอายุ 1 ขวบ และ ทารกที่เกิดจากแม่ที่รับประทานยาหลอก ก็ให้ลูกรับประทานยาหลอกไปจนถึงอายุ 1 ขวบเช่นกัน จากนั้นติดตามเด็ก ๆ ต่อไปจนถึงอายุ 2 ขวบ พบว่า เด็ก ๆ ที่ได้รับประทาน โพรไบโอติก แล็กโทบาซิลลัส รียูเทอรี มีการเกิดผื่นภูมิแพ้น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับประทานยาหลอก ถึง 12% นอกจากนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงหรืออันตรายจากการรับประทาน โพรไบโอติกดังกล่าวจากการศึกษานี้ก็ทำให้เราทราบว่า โพรไบโอติก แล็กโทบาซิลลัส รียูเทอรี สามารถให้ผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันของเด็ก ๆ ที่มีความเสียงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้สูงเหล่านี้ได้

นี่ก็เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่กังวลเรื่องการเกิดโรคภูมิแพ้ โดยเฉพาะในเด็ก ๆ ซึ่งสุขภาพที่ดีของ พวกเขา จะส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีของพวกเขาได้อย่างแน่นอนเอกสารอ้างอิง:

(1) Abrahamsson TR, Jakobsson T, Böttcher MF, et al. Probiotics in prevention of IgE-associated eczema: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Allergy Clin Immunol. 2007;119(5):1174-1180.