#โพรไบโอติก #แล็กโทบาซิลลัส #รียูเทอรี DSM17938

สิ่งที่ควรรู้…คำแนะนำจากสมาคมแพทย์ในการเลือก
โพรไบโอติกเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

การจะเลือกว่าสายพันธุ์ไหนมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสำหรับการรับประทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อนั้น ต้องพิจารณาตาม คำแนะนำจากแพทย์ที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะจากสมาคมแพทย์ระดับนานาชาติที่ได้ให้คำแนะนำตามหลักฐานทางวิชาการและการศึกษาทางการแพทย์

World Gastroenterology Organization (WGO) หรือ สมาคมแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารนานาชาติ แนะนำให้เด็กที่ต้องเข้าโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงกลางวัน รับประทานโพรไบโอติก สายพันธุ์เฉพาะ แล็กโทบาซิลลัส รียูเทอรี DSM17938 วันละ 108 CFUs (100 ล้านชีวิต) เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อ

เอกสารอ้างอิง:

(1) World Gastroenterology Organisation. World gastroenterology organisation global guidelines: probiotics and prebiotics. February 2017; 1-35.

(2) Hania Szajewska. What are the indications for using probiotics in children? Arch Dis Child. Volume 101, 2016; 398–403.

(3) Sylvia Cruchet. Et.al. The Use of Probiotics in Pediatric Gastroenterology: A Review of the Literature and Recommendations by Latin-American Experts. Pediatr Drugs, Volume 17, 2015; 199–216